Súťaž o 3 šijacie stroje Brother v hodnote 358 €

Ako sa zapojiť do súťaže o tri šijacie stroje Brother Innov-Is A16

1. Ste zaregistrovaný a prihlásený do e-shopu www.darre.sk

2.Uskutočnili ste nákup v hodnote minimálne 20 eur.

3. V poslednom kroku objednávky súhlasíte s účasťou v súťaži zaškrtnutím tlačidla "Súhlasím so zaradením do súťaže a potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami súťaže"

4. Súťaž nie je platná pre veľkoobchodných zákazníkov

 

Pravidlá súťaže o 3x šijacie stroje Brother Innov-Is A16 v hodnotě 358 €

I.

Štatút súťaže

Zmyslom tohto štatútu je úprava úplných pravidiel súťaže nazvanej: "Súťaž o 3x šijcí stroj Brother Innov-Is A16 v hodnote 358 €" (ďalej len "súťaž"). Tento štatút upravuje pravidlá súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom, a to zákazníkom e-shopu darre.sk, pričom môže byť pozmenený alebo doplnený len formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu usporiadateľa a organizátora.

Usporiadateľ a organizátor súťaže

1.1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť DARRÉ Náchod s.r.o., IČO: 109 07 866, so sídlom v Vysokově, Vysokov 206, PSČ 54912, Česká republika, ako prevádzkovateľ servera www.darre.sk (ďalej len " usporiadateľ ").

Doba trvania súťaže

1.2. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 00:01 hodin dne 20.02.2024 do 23:59 hodin dne 14.03.2024.

Miesto konania a jurisdikcie

1.3. Súťaž prebieha na Slovensku podľa zákonov platných a účinných v Slovenskej republike.

Súťažiaci

1.4. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci"), ktorá nie je Veľkoobchodným zákazníkom.

1.5. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s výnimkou osôb, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k usporiadateľovi, alebo sa jedná o ich rodinných príslušníkov v priamom rade a súrodencov .

1.6. V prípade konkurentov mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži tak pre prípadné prevzatie výhry.

1.7. V prípade, že súťažiaci vyhrá cenu, u ktorej platí zákaz predaja takéhoto tovaru osobám mladším ako 18 rokov, bude cena odovzdaná iba jeho zákonnému zástupcovi. Usporiadateľ si vyhradzuje právo skontrolovať pri odovzdaní také ceny vek výhercu.

II.

Priebeh súťaže

2.1. Súťažiaci si objedná tovar na adresu v Slovenskej republike a splní tieto kumulatívne podmienky: a) je zaregistrovaný alebo prihlásený do e-shopu www.darre.sk, b) súhlasí so zaradením do súťaže zaškrtnutím tlačidla "Súhlasím so zaradením do súťaže a potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami súťaže", c) uskutoční v období trvania súťaže objednávku na e-shope www.darre.sk v minimálnej hodnote 20 €.

2.2. Súťažiaci, ktorý riadne splnil podmienky, bude zaradený do súťaže.

2.3. Každý súťažiaci, sa môže zúčastniť len raz.

III.

Výhra v súťaži

3.1. Súťaž má tytu výhru:

  3x Šijací stroj Brother Innov-Is A16 v hodnotě 360 € (V tomto štatúte tiež ako "výhra")

3.2. Výherca výhry bude zverejnený na webových stránkach usporiadateľa www.darre.sk dne 20.03.2024.

3.3. Po dátume zverejnení na webových stránkach usporiadateľa bude výherca kontaktovaný usporiadateľom a po overení identity mu bude výhra zaslaná na adresu uvedenú výhercom. Podmienkou výhry je prípadné usporiadateľom vyžiadanej poskytnutie súhlas na fotografovanie a poskytnutie súhlas na vytlačenie takýchto fotografií na reklamné účely usporiadateľa.

3.4. Pre prípad, že by sa z akéhokoľvek dôvodu ukázalo, že výherca nesplnil podmienky alebo uviedol usporiadateľa do omylu, rozhodne usporiadateľ o neplatnosti účasti takéhoto súťažiaceho v súťaži a vyhráva súťažiaci s číslom najbližšie vyšším. Tým nie sú dotknuté iné ustanovenia tohto článku.

3.5. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať, ani iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry.

3.6. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie či nedoručenie výhry. Výherca nemá nárok na inú výhru od usporiadateľa, než sú uvedené vyššie, či na iné protiplnenie.

IV.

Ďalšie podmienky súťaže

4.1. Súťažiaci, ako spotrebiteľ, sa môže súťaže zúčastniť len raz.

4.2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia zaslaných odpovedných formulárov.

4.3. Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Pravidlá môžu byť v plnej či skrátenej verzii na webových stránkach www.darre.sk či na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach prislúcha vždy usporiadateľovi súťaže. Usporiadateľ aj organizátor súťaže sú oprávnení kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži.

4.4. Súťažiaci odoslaním formulárov udeľuje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže spoločnosti DARRÉ Náchod s.r.o., IČO: 109 07 866, so sídlom ve Vysokově, Vysokov 206, PSČ 54912, Česká republika, v rozsahu meno, priezvisko, e- mailová adresa, telefónne číslo a v prípade poskytnutia aj fyzická adresa, a to za účelom odovzdania prípadnej výhry a pre zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové účely usporiadateľa, a to na dobu 10 rokov. Súťažiaci odoslaním formulárov tiež súhlasí v prípade výhry v súťaži so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, obec na webových stránkach www.darre.sk, prípadne v ďalších propagačných materiáloch usporiadateľa alebo jeho obchodných partnerov v rámci skupiny parfums. Súťažiaci môže kedykoľvek požiadať o likvidáciu svojich osobných údajov.
 
V.

Umiestnenie pravidiel súťaže

1) Úplné pravidlá súťaže sú po celú dobu jej konania k dispozícii na webe www.darre.sk.

2) Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 20.02.2024 a každý Účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.

 

DARRÉ Náchod s.r.o.
usporiadateľ